wheelchair-682989_1280

Wielu pracodawców unika zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Jednak przyjęcie osoby niepełnosprawnej do firmy niesie ze sobą bardzo dużo korzyści. Pracownicy z niepełnosprawnością również mogą być wartościowymi członkami załogi. Ponadto pracodawca może uzyskać dodatkowe korzyści, między innymi dofinansowania wypłacane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W Polsce aktywizacja osób niepełnosprawnych nie jest na zbyt wysokim poziomie w porównaniu z krajami zachodniej Europy. Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego nie musi jednak oznaczać zagrożenia dla firmy. Często niepełnosprawni to osoby wykształcone, posiadające wartościowe umiejętności i szeroką wiedzę, zmotywowane.

Kiedy możliwe jest uzyskanie dofinansowania na pracownika niepełnosprawnego?
Dofinansowanie przysługuje wtedy, gdy osoba zatrudniona jest zgodnie z przepisami prawa pracy, czyli na umowę o pracę, a nie na umowy cywilnoprawne.

Firmy uprawnione do otrzymania pomocy:

 • pracodawcy zatrudniający poniżej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
 • pracodawcy zatrudniający powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób
 • niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %
 • pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej

Przepisy wskazują, że osoba niepełnosprawna, która ma być zatrudniona w zakładzie i na którą ma być przekazane dofinansowanie, musi posiadać odpowiednie orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności albo równoważny dokument. Od stopnia niepełnosprawności zależy wypłacane przez PFRON dofinansowanie.

Aktualne wysokości maksymalnego dofinansowania do pracownika niepełnosprawnego:

 • 450 złotych – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności
 • 1125 złotych – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
 • 1800 złotych – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności

Dodatkowo powyższe kwoty mogą być podniesione o 600 złotych, gdy pracodawca zdecyduje się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej z tak zwanymi chorobami specjalnymi. Są to upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, całościowe zaburzenia rozwojowe, osoby niewidome, osoby mające epilepsję.

Ponadto przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowania, między innymi na przystosowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, przeszkolenie osób niepełnosprawnych.

Pomoc w zatrudnieniu pracownika niepełnosprawnego
Firma, która chce zatrudnić pracownika niepełnosprawnego, nie musi jednak samodzielnie zajmować się formalnościami. Obecnie można skorzystać z kompleksowych usług doradczych, które oferuje między innymi firma Capital Work.

Więcej informacji dotyczących zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej: http://capitalwork.pl/zatrudnienie-pracownika-niepelnosprawnego/.

glove-1562744_1280

Pracodawcy zobowiązani są do odpowiedniego przeszkolenia swoich pracowników przed dopuszczeniem ich do stanowiska pracy. W jaki sposób pracodawca może zorganizować szkolenia wstępne z BHP?

Zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz.U.04.180.1860 z późniejszymi zmianami) pracodawca ma obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie BHP. Obowiązek ten dotyczy nie tylko pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, ale również umów cywilnych, a także praktykantów i osób przyuczających się do zawodu.

Pierwszym szkoleniem, które powinno być wykonane, jest szkolenie wstępne BHP. Szkolenie to dzieli się na dwie części, a mianowicie na instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny
Jest to pierwsza część szkolenia wstępnego BHP, podczas której uczestnicy poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w Kodeksie pracy, regulaminy i zasady BHP obowiązujące w konkretnym zakładzie pracy, a także zasady udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż ogólny może być prowadzony przez pracownika służby BHP z firmy zewnętrznej. Jest to obecnie bardzo popularne rozwiązanie, na przykład znajdziemy je w ofercie firmy BHP HSEC. Dokładne informacje o jej ofercie znajdują się na stronie http://hsec.pl/.

Instruktaż stanowiskowy
Instruktaż stanowiskowy odbywa się na konkretnym stanowisku pracy, na którym na być zatrudniony pracownik. Informuje o metodach bezpiecznego wykonywania pracy, ryzyku zawodowym, sposobach ochrony przed zagrożeniami. Gdy pracownik będzie wykonywał pracę na paru stanowiskach, instruktaż dotyczy każdego z nich. Także wtedy, gdy zmianie ulegają warunki pracy na danym stanowisku, konieczne jest wykonanie ponownego, uaktualnionego instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż może być przeprowadzony przez pracodawcę lub inną osobę, która kieruje pracownikami, gdy ma ona przeszkolenie w zakresie prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Czy szkolenie wstępne BHP może odbyć się przez internet?
Nie jest to możliwe ze względu na charakter instruktażu, dlatego szkolenie odbywa się w zakładzie pracy. Skorzystanie z metod e-learningowych jest możliwe z kolei w przypadku szkoleń okresowych BHP.

Należy pamiętać o tym, że szkolenie wstępne powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, czyli nie może on rozpoczynać pracy bez wcześniejszego przeszkolenia. Gdy szkolenie będzie dłuższe niż czas pracy, pracownikowi przysługuje wolne od pracy lub dodatkowe wynagrodzenie. Za szkolenie wstępne BHP płaci pracodawca.

first-aid-1732524_1280

W każdym zakładzie pracy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy, która będzie dostępna dla pracowników oraz innych osób w razie konieczności udzielenia pierwszej pomocy. Dodatkowo zakład prac powinien mieć wyznaczone i odpowiednio przeszkolone osoby, które będą odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Obowiązek wynika z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami), a także z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami).

W wyżej wymienionym rozporządzeniu znajdziemy informację o tym, że pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom sprawnie działającego systemu pierwszej pomocy. Obowiązek ten realizowany jest poprzez stworzenie punktów pierwszej pomocy w oddziałach, w których wykonywane są prace niebezpieczne, na przykład związane z powstawaniem par, gazów albo pyłów substancji zaliczanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne, a także udostepnienie apteczek pierwszej pomocy.

Ile apteczek musi znaleźć się w firmie?
Liczba, lokalizacja oraz wyposażenie punktów pierwszej pomocy oraz apteczek w zakładzie pracy powinno być ustalone w porozumieniu z lekarzem zajmującym się profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników. Pod uwagę należy wziąć również występujące zagrożenia, w tym ich rodzaj oraz nasilenie.

Dodatkowo w punktach pierwszej pomocy i miejscach zlokalizowania apteczek powinny znaleźć się instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wystąpienia wypadków, a także listy pracowników, którzy zostali przeszkoleni w ramach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Miejsca te powinny być łatwo dostępne i należy je odpowiednio oznakować zgodnie z Polską Normą.

Przykładowe wyposażenie apteczki dla biura:

 • agrafka – 4 sztuki
 • bandaż dziany o szerokości 10 cm – 1 sztuka
 • bandaż dziany o szerokości 4 cm – 1 sztuka
 • chusteczki do dezynfekcji – 6 sztuki
 • chusty trójkątne – 2 sztuki
 • kompres gazowy 0,5 m x 2 – 2 sztuki
 • kompres gazowy 9 cm x 9 cm – 3 sztuki
 • maseczka do sztucznego oddychania – 1 sztuka
 • nożyczki z tępymi końcówkami – 1 sztuka
 • opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 3 sztuki
 • opaska elastyczna 8 cm x 4 cm – 2 sztuki
 • opatrunek na oparzenia – 1 sztuka
 • plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m – 1 sztuka
 • plaster na szpuli 5 cm x 5 cm – 1 sztuka
 • plaster z gazą 10 cm x 6 cm – 2 sztuki
 • plaster z gazą 10 cm x 8 cm – 2 sztuki
 • plaster z gazą 6 cm x 1 cm – 2 sztuki
 • płyn do odkażania rąk – 100 ml
 • płyn do przemywania twarzy i oczu – 2 szt. po 100 ml
 • rękawiczki gumowe różnych rozmiarów – 4 pary w różnych rozmiarach
 • siatka opatrunkowa nr 3 – 1 sztuka
 • siatka opatrunkowa nr 6 – 1 sztuka

W razie dodatkowych pytań związanych z apteczkami pierwszej pomocy w zakładzie pracy warto skonsultować się ze specjalistą w zakresie BHP.

space-telescope-532989_1280

Metody jakościowe badań posiadają bardzo szerokie zastosowanie. Charakteryzują się tym, że nie koncentrują się na parametrach liczbowych badanego zjawiska czy obiektu, które dotyczą z kolei metod ilościowych.

Badania jakościowe prowadzone są w różnych dziedzinach. Znalazły między innymi zastosowanie w naukach przyrodniczych, naukach społecznych, a także w naukach ścisłych. Głównym celem prowadzenia badań jakościowych jest dotarcie do sedna konkretnego problemu, gdy nie jest ważne uzyskanie informacji o reprezentatywności konkretnych wyników, ale poznanie istoty zjawiska czy obiektu.

Metody badań jakościowych wyróżniają się następującymi kwestiami:

 • badacze chcą uchwycić doświadczenia, interakcje oraz ich specyfikę w naturalnym kontekście
 • hipotezy i definicje dotyczące przedmiotu badania są wypracowane podczas badań
 • obejmują niewielką liczbę przypadków
 • bardzo ważny jest kontekst i konkretne przypadki, dlatego wykonuje się często studia przypadku oraz ich zestawienia
 • badacz jest elementem procesu badawczego

Wobec tego badania jakościowe skupiają się na konkretnych cechach, znaczeniach, procesach, które nie mogą być też często mierzalne. Poszukiwane są odpowiedzi na temat tego, jak coś jest tworzone i jak funkcjonuje, a nie w jakiej ilości.

Badania jakościowe w kontekście marketingu
Prowadzone w kontekście marketingu badania jakościowe zajmują się zgłębianiem mechanizmów ludzkich zachowań i postaw. Najczęściej badaniu poddaje się niewielkie grupy osób, które wyróżniają się konkretnymi kryteriami, przykładowo są to osoby używające produktów danej marki.

W celu uzyskania informacji w ramach badań jakościowych wykorzystuje się różnego rodzaju metody. Prowadzi się kwestionariusze, niemniej jednak najskuteczniejsze są metody projekcyjne, za pomocą których respondenci są w stanie wyrazić w pełni swoje odczucia. Stosuje się często wywiady indywidualne (In-Depth Interview – IDI) i zogniskowane wywiady grupowe (Focus Group Interview – FGI). W rezultacie badacz może uzyskać informacje dotyczące preferencji, potrzeb, upodobań badanych, a na tej podstawie jest on w stanie tworzyć struktury i uwarunkowania określonych postaw i opinii.

Jak wykonać badania jakościowe?
Najczęściej badania jakościowe zlecane są specjalizującym się w tym zakresie firmom, które dysponują odpowiednim przygotowaniem do ich wykonania.

Z usługi tego rodzaju możemy skorzystać między innymi w firmie CBM Test, która specjalizuje się w badaniach marketingowych. Dokładne informacje dostępne są pod adresem: http://cbmtest.pl/oferta-badan-marketingowych/badania-marketingowe/badania-jakosciowe/.

flame-726268_1280

ATEX (od francuskiego Atmosphères Explosibles) to nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która zawiera informacje o wymogach dla produktów przeznaczonych do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Dyrektywa ATEX została przygotowana po to, aby ujednolicić informacje dotyczące zagrożenia wybuchem na terenie państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a potem Unii Europejskiej. Wymagania szczegółowe znajdują się w normach związanych z dyrektywą, natomiast wymagania, które nie są obejmowane przez dyrektywę lub normy, są zależne od regulacji wewnętrznych w krajach członkowskich. Niemniej jednak regulacje krajów nie mogą być sprzeczne z dyrektywą i nie mogą również zaostrzać jej wymogów.

W załączniku do dyrektywy ATEX „O minimalnych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy pracy w obszarach z atmosferą wybuchową” znalazły się również informacje o strefach zagrożenia wybuchem. Za dopasowanie przestrzeni do danej strefy zgodnie z przepisami odpowiedzialni są: inwestor, projektant obiektu oraz jego użytkownik końcowy.

Dokładne informacje o ATEX wraz z klasyfikacją stref wybuchu, grupami urządzeń przeciwwybuchowych, klasami temperatur oraz rodzajami zabezpieczeń mechanicznych znaleźć można na stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/ATEX.

Na czym polega szkolenie ATEX?
W celu zapoznania się z przepisami zawartymi w dyrektywie ATEX organizowane są szkolenia ATEX. Celem szkoleń jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji dotyczących bezpieczeństwa wybuchowego, aby mogli oni odpowiedzialnie sprawować obowiązki na stanowiskach, na których pojawia się zagrożenie wybuchem.

Obowiązek przeszkolenia pracowników zatrudnionych w miejscach, w których pojawia się możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, 2010 r. poz. 931).

Szkolenia prowadzone są w siedzibach firm szkoleniowych lub w innych umówionych miejscach. Mogą być one też przygotowywane indywidualne na zamówienie klienta, aby szkolenie zawierało wszystkie kluczowe informacje, w tym dotyczące specyfiki występujących na konkretnych stanowiskach zagrożeń.

Prowadzeniem szkoleń ATEX zajmuje się między innymi firma Konner. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: http://konner.pl/oferta/szkolenie-atex/.

accident-1853151_1280

W obiektach, w których dochodzi do zagrożenia wybuchem, konieczne jest przygotowanie odpowiedniej oceny zagrożenia wybuchem. Wyznaczenie odpowiednich stref zagrożenia jest obowiązkiem pracodawcy. Najczęściej prace te zlecane są fachowcom w tej właśnie dziedzinie.

Obowiązek wykonania Oceny Zagrożenia Wybuchem zawierającej określenie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie odpowiednich stref zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych, przygotowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej i określenie czynników mogących wywołać zapłon jest związane z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. (Dz.U.109, poz.719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Kiedy pojawia się zagrożenie wybuchem?
Zagrożenie wybuchem pojawia się wtedy, gdy w zakładzie pracy znajdują się określone materiały czy substancje, które są przetwarzane, stosowane lub uwalniane przez urządzenia, systemy ochronne, części i podzespoły albo też są one używane do ich budowy. Niektóre z tych materiałów oraz substancji wywołują zagrożenie pożarowe poprzez spalanie w powietrzu, czemu towarzyszy wysoka temperatura, wzrost ciśnienia oraz powstanie materiałów niebezpiecznych. Substancje palne mogą zatem tworzyć w pomieszczeniach atmosferę wybuchową i mogą wybuchnąć wtedy, gdy pojawi się źródło zapłonu, na przykład iskra.

Do wybuchu może dojść między innymi w suszarniach, silosach, odpylaczach oraz w innych urządzeniach i aparatach, w instalacjach procesowych, na przykład przejmujących surowce, poddających je obróbce, a także na terenie całych zakładów.

Ocena Zagrożenia Wybuchem zawiera takie informacje jak:

 • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej
 • prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych
 • eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania
 • rozmiary przewidywanych skutków wybuchu

Jak wykonać Ocenę Zagrożenia Wybuchem?
Odpowiednia dokumentacja tego rodzaju przygotowywana jest przez osoby uprawnione w tej dziedzinie. Z usługi możemy skorzystać między innymi w firmie Konner. Dokładne informacje znajdziemy na stronie internetowej pod adresem: http://konner.pl/oferta/ocena-ryzyka-wybuchu/.

Warto pamiętać również o tym, że Ocena Zagrożenia Wybuchem powinna być przeprowadzona także wtedy, gdy urządzenia na danym miejscu pracy czy organizacja pracy zostały zmienione, co może mieć również wpływ na wynik oceny ryzyka.

fire-2263405_1280

Dla wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakładach pracy oraz w obiektach użyteczności publicznej ważną rolę odgrywa Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Jest to dokument, w którym znajdują się dokładne informacje dotyczące kwestii PPOŻ dla danego obiektu. Wykonaniem instrukcji tego rodzaju zajmują się uprawnione do tego osoby.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) zawiera wskazanie, że właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe są zobowiązani do opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Zgodnie z powyższym przepisem Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego ma zawierać:

 • obowiązujące w obiekcie warunki ochrony przeciwpożarowej, które związane są z jego przeznaczeniem, sposobem użytkowania, prowadzonymi
 • procesami technologicznymi, warunkami technicznym
 • informacje o wyposażeniu w odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice wraz ze wskazaniem na sposoby przeprowadzania ich przeglądów
 • technicznych i konserwacji
 • informacje o postępowaniu w razie wystąpienia pożaru lub innych zagrożeń
 • sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod kątem pożarowym
 • informacje o organizacji i warunkach ewakuacji osób oraz sposobach ich sprawdzania
 • metody zapoznania użytkowników danego obiektu z przepisami PPOŻ i treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • obowiązki i zadania w ramach ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję

W Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego mają też znaleźć się plany obiektów oraz terenów przyległych, które uwzględniają między innymi:

 • powierzchnię, wysokość, liczbę pięter budynku
 • jego odległość od budynków sąsiadujących
 • parametry pożarowe substancji palnych w budynku
 • obciążenie ogniowe w strefach pożarowych
 • kategorie zagrożeń ludzi
 • lokalizację przestrzeni zagrożonych wybuchem
 • strefy pożarowe w obiekcie
 • warunki ewakuacji oraz określenie wyjść ewakuacyjnych
 • miejsca zlokalizowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo i miejsc
 • usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi
 • informacje o dojściu do dźwigów dla ekip ratowniczych
 • lokalizację hydrantów zewnętrznych i innych źródeł wody
 • drogi pożarowe i drogi dojazdowe

Przepisy wskazują również, że Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana aktualizacji, minimum raz na dwa lata, a także wtedy, gdy dojdzie do zmiany sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, który ma wpływ na warunki ochrony PPOŻ.

Czy Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dotyczy każdego budynku?
Dokument powinien być przygotowany dla obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz obiektów magazynowych, produkcyjnych, inwentarskich. Jednak nie każdy budynek wymaga przygotowania instrukcji.

Zgodnie z przepisami Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego nie jest wymagana dla tych obiektów lub ich części, w których nie występuje strefa zagrożona wybuchem, a ponadto wtedy, gdy:

1) kubatura brutto budynku albo jego części będącej osobną strefą pożarową nie przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem punktu 2
2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3
3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2

Gdzie zlecić wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?
Przepisy wskazują, że tworzenie instrukcji tego rodzaju jest możliwe przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Z usługi możemy skorzystać między innymi w firmie Konner – więcej informacji znajdziemy pod adresem: http://konner.pl/oferta/instrukcja-bezpieczenstwa-pozarowego/.

fire-extinguisher-1128461_1280

Gaśnice znajdujące się między innymi w zakładach pracy powinny być sprawne i poddawane regularnie przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym. Wynika to z przepisów prawa. Kiedy powinno się przeprowadzać przeglądy gaśnic i gdzie można je wykonać?

Każda gaśnica musi być regularnie sprawdzania, aby mogła w razie potrzeby posłużyć jako środek ochrony przed ogniem. Informacje dotyczące obowiązkowych przeglądów gaśnic zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719).

Obowiązkowym przeglądom gaśnic podlegają:

 • gaśnice przenośne
 • gaśnice przewoźne

Przepisy wskazują, że przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być prowadzone zgodnie z zasadami znajdującymi się w Polskich Normach, w dokumentacji technicznej oraz w instrukcjach obsługi.

Przeglądy gaśnic – okresy
Przeglądy gaśnic należy wykonywać nie rzadziej niż raz do roku, w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta sprzętu gaśniczego. Praktyka wskazuje jednak, że obowiązkowe przeglądy gaśnic prowadzone są częściej, na przykład raz na pół roku. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy gaśnica znajduje się w miejscu o wysokiej wilgotności czy też w oparach agresywnych chemicznie.

Dodatkowa konserwacja gaśnic
W większości typów gaśnic raz na 5 lat przeprowadza się też sprawdzenie i wymianę znajdującego się w nich środka gaśniczego – w przypadku gaśnic na bazie wody lub pianowych okres sprawdzenia to 2 lata. Ponadto raz na 5 lat zbiorniki ciśnieniowe gaśnic o objętości większej niż 5 dm3 (dotyczy to między innymi gaśnic proszkowych o masie środka gaśniczego wynoszącej 6 kg i większej) powinny być badane i legalizowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Nie dotyczy to gaśnic śniegowych, w których termin ważności wynosić do 10 lat. Informacja dotycząca daty ważności ostatniego badania UDT znajduje się na tabliczce na butli.

Oprócz przeglądów okresowych oraz poddawaniu gaśnic konserwacji konieczne jest też dodatkowe sprawdzanie gaśnic z manometrem, gdy gaśnice te są uruchamiane na próbę. Konserwować należy też te gaśnice, w przypadku których zerwano plomby znajdujące się na dźwigni uruchamiającej lub zaworze, a także te gaśnice, które zostały uszkodzone mechanicznie lub posiadają ślady korozji czy nie mają czytelnej daty terminu ważności badań.

Gdzie wykonać przegląd i naprawić gaśnicę?
Najczęściej przeglądy oraz konserwacja gaśnic powierzane są firmom specjalizującym się w tej właśnie dziedzinie. Usługę możemy zlecić między innymi w firmie Konner. Dodatkowe informacje znajdziemy na stronie internetowej: http://konner.pl/oferta/serwis-gasnic-urzadzen-przeciwpozarowych/.

helicopter-1696239_1280

Ratownikiem medycznym jest osoba, która może samodzielnie lub też na polecenie lekarza wykonywać medyczne czynności ratunkowe. Do stania się ratownikiem medycznym konieczne jest posiadanie odpowiedniego przygotowania.

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym zawiera dokładne informacje o tym, kim jest ratownik medyczny oraz ratownik. W myśl ustawy ratownik to osoba, która zakończyła trwający 66 godzin kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i posiada odpowiednie uprawnienia pozwalające jej na podejmowanie danych czynności w razie nagłego zagrożenia zdrowia.

Z kolei ratownikiem medycznym, jak wspomnieliśmy na wstępie, jest zawód, który skupia się na prowadzeniu medycznych czynności ratunkowych. Ratownicy medyczni najczęściej jeżdżą w karetkach do nagłych zgłoszeń. Wobec tego ratownik oraz ratownik medyczny to dwie różne osoby – pierwsza posiada odpowiednie uprawnienia, druga ma z kolei zawód ratownika.

Kurs ratownika medycznego a kurs pierwszej pomocy
Czasami kurs ratownika medycznego jest mylony z kursem pierwszej pomocy, który pozwala na uzyskanie tytułu ratownika. W rzeczywistości są do zupełnie różne rodzaje zajęć. Należy wobec tego rozdzielić dwa rodzaje kursów – kurs ratownika medycznego oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Pierwszy z nich, czyli kurs ratownika medycznego jest znacznie bardziej obszerny i mogą brać w nim udział tylko osoby posiadając odpowiednie wykształcenie do pracy w zawodzie ratownika medycznego. Ratownikiem medycznym może zostać osoba, która ukończyła co najmniej licencjackie studia na Uniwersytecie Medycznym. Z kolei w kursie pierwszej pomocy wziąć może udział każdy zainteresowany, kto chce uzyskać bezcenną wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
Dzięki temu kursowi można uzyskać uprawnienia ratownika – jest to najwyższy możliwy stopień przeszkolenia w ramach ratownictwa, który przeznaczony jest dla osób niemających wykształcenia medycznego. Z takich kursów często korzysta Policja, jednostki straży pożarnej, ratownictwa górskiego czy wodnego, które zajmują się udzielaniem pomocy w nagłych przypadkach.

Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy są kursami intensywnymi, z naciskiem na prowadzenie ćwiczeń praktycznych oraz uczestnictwo w pozorowanych akcjach ratunkowych. Po pozytywnym zakończeniu kursi ratownik nie ma tak szerokich uprawnień jak ratownik medyczny, niemniej jednak jest kompleksowo przygotowany do brania udziału w działaniach ratowniczych i także jego zadaniem jest udzielenie pomocy poszkodowanym.

sport-1679010_1280

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna również w firmie. W każdym zakładzie pracy pracodawca powinien wyznaczyć osoby odpowiedzialne do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i wysłać je na odpowiednie szkolenie.

Zgodnie Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) pracodawca ma określone obowiązki związane z pierwszą pomocą przedlekarską. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje w tym zakresie.

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy?
Obowiązki te dotyczą wyznaczenia pracowników zobowiązanych do udzielania pierwszej pomocy, zapewnienia odpowiedniej łączności ze służbami zewnętrznymi w przypadkach nagłych. Także powinien on poinformować pracowników o tym, kto odpowiedzialny jest za udzielanie pierwszej pomocy. Informacja ta powinna zawierać imię i nazwisko, miejsce pracy oraz numer telefonu służbowego albo inne dane kontaktowe.

Liczba pracowników, którzy wyznaczeni są do udzielania pierwszej pomocy, ich szkolenie oraz wyposażenie mają być dopasowane do rodzaju i poziomu występujących zagrożeń w zakładzie pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami) wskazuje również, że pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wystąpienia wypadków oraz do środków, które są przeznaczone do udzielania pierwszej pomocy.

W związku z tym pracodawca powinien stworzyć punkty pierwszej pomocy w oddziałach zakładu pracy oraz udostępnić apteczki. Opieka nad tymi punktami powierzana jest wyznaczonym pracownikom, którzy zostali przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników
Pracodawca samodzielnie wybiera pracowników, którzy mają być odpowiedzialni za pierwszą pomoc przedlekarską i odpowiednio przeszkoleni w tym rodzaju. Pracownik może odmówić ze względu na brak predyspozycji do podejmowania takich działań. Wtedy pracodawca musi wyznaczyć kolejnego pracownika.

Kursy pomocy dla pracowników organizowane są przez wiele firm i różnią się one pod względem swojego zakresu i czasu trwania. W ofercie posiada je między innymi firma HSEC: http://hsec.pl/kurs-pierwszej-pomocy.html, która prowadzi kompleksowe szkolenia w zakresie BHP i oferuje usługi BHP. Dysponuje ona nowoczesnym wyposażeniem używanym podczas kursu pierwszej pomocy, między innymi fantomem i ćwiczeniowym defibrylatorem AED.